Version: 0.6

Last updated: 2020-05-17

Användarvillkor

Senast uppdaterad: 2020-05-17

Salver AB, organisationsnummer 559161–6254, med adress på Ljungagränd 1A, 592 30 Vadstena, Sverige, momsregistreringsnummer SE559161625401, tillhandahåller onlineplattformen salver.se, en Guidningsplattform som kopplar samman Guider som vill dela med sig av sin kunskap och erfarenhet gällande specifika ämnen med Besökare som vill ta del av en Forskares tjänster relaterade till hans eller hennes expertis och/eller vetenskapliga forskning inom sådana ämnen.

Dessa villkor (vilka kan ändras från tid till annan, ”Villkoren”) reglerar användningen av de Salver-plattformstjänster (”Tjänsterna”) som tillhandahålls av Salver AB och tillgång till sådana tjänster via Webbplatsen www.salver. se (”Webbplatsen”) eller Applikationen för mobila enheter (”Applikationen”).

Läs dessa villkor noggrant eftersom att du, genom användning av Webbplatsen eller Applikationen, oavsett om du blir en registrerad Användare av Tjänsterna eller inte, accepterar dessa villkor i sin helhet. Om du inte godkänner dessa villkor, eller någon del av dessa villkor, får du inte använda Webbplatsen, Applikationen eller Tjänsterna.

DEFINITIONER OCH TOLKNING

Innehåll” betyder text, grafik, bilder, musik, programvara, ljud, video, information eller annat material.

Användarinnehåll” betyder allt innehåll som en Användare lägger ut, laddar upp, publicerar, skickar in eller överför för att göras tillgängligt via Webbplatsen, Applikationen eller Tjänsterna.

”Guidningar” betyder tjänster som en Guide kan erbjuda en Besökare. Sådana tjänster kan inkludera, men är inte begränsade till, att Guiden delar med sig av information till Besökaren gällande:

·         kulturella platser,

·         arkitektur,

·         kända människor,

·         historiska händelser,

·         konst och hantverk,

·         natur och djurliv,

·         kulinariska upplevelser

 

Guidningsavgift” betyder ett belopp som ska betalas av en Besökare för att delta i en Guidning.

Användare” betyder en individ som avslutar Salvers kontoregistreringsprocess, inklusive men inte begränsat till Guider, Besökare och Forskare.

Guide” betyder en Användare som tillhandahåller Guidning via Webbplatsen, Applikationen eller Tjänsterna.

Besökare” betyder en Användare som från en Guide begär en bokning av Guidning via Webbplatsen, Applikationen eller Tjänsterna.

”Forskare” betyder en person med expertkunskap om ämnet för en Guidning. Forskaren kan ha publicerat Källmaterial som används av en Guide, eller kan själv vara en Användare som tillhandahåller Källmaterial direkt till Guiden. En Forskare kan också vara en Guide.

”Källmaterial” betyder de vetenskapligt fastställda fakta som tillhandahålls av Forskaren. Källmaterial kan erhållas av Guiden direkt från Forskaren eller indirekt via någon form av media såsom vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, böcker, nyhetsartiklar mm.

du”, ”din” och ”dina” betyder en Användare av Webbplatsen, Applikationen eller Tjänsterna.

vi”, ”oss” och ”våra” betyder Salver AB.

TJÄNSTER

Beskrivning av Tjänsterna

Salver AB tillhandahåller en onlineplattform för Guider och Besökare att träffas online och genom direktkontakt med varandra arrangera en Guidning.

Genom att använda Webbplatsen eller Applikationen kan Guiderna skapa Profiler (”Profilerna”) för att ge information om deras kunskap inom specifika kompetensområden och för att göra sig tillgängliga för att erbjuda Guidningen till Besökarna. Baserat på Profilerna kan Besökarna välja vilken Guidning de vill ge på och vilken Guide som ska arrangera den.

Besökare kan använda Webbplatsen eller Applikationen för att boka och kontakta Guider. Salver.se garanterar emellertid inte förekomsten av Guidningar och alla överenskommelser om Guidingar samt betalning av dessa är upp till Besökare och Guide att överenskomma om sinsemellan.

Salver AB:s roll och ansvar

Salver AB är ingen arrangör av resor eller Guidningar. Salver AB tillhandahåller inte Guidningar eller andra resor eller liknande tjänster. Salver AB:s roll och ansvarsområden är strikt begränsade till (i) att underlätta i förbindelserna mellan Guider och Besökare vid arrangerande av en Guidning, (ii) att underlätta i förbindelserna mellan Forskare och Guider för att förmedla information från Källmaterial som används vid en Guidning, (iii) att hantera betalningar mellan Guider och Besökare, när dessa bokar en Guidning via Webbplatsen eller Applikationen och (iv) att hantera betalningar mellan Forskare och Guider.

Med hänvisning till ovan förstår du och samtycker till att Salver AB inte är part i det avtal Guiden och Besökaren ingår vid bokning av en Guidning.

Immaterialrätt

Alla immateriella rättigheter som härrör från Innehållet (med undantag för Användarinnehållet och Källmaterialet) som presenteras eller visas på Webbplatsen, Applikationen eller via Tjänsterna, tillhör Salver AB och skyddas av upphovsrättslagar, varumärkeslagar och annan lagstiftning. Du kommer inte att ta bort, förändra eller dölja några tecken, symboler eller hänvisningar till Salver AB:s upphovsrättigheter, varumärkesrättigheter, servicemärken eller andra äganderätter som ingår i eller medföljer Webbplatsen, Applikationen eller Tjänsterna.

Med förbehåll för att du följer dessa villkor, ger Salver AB dig en begränsad, icke-exklusiv, icke- underlicensierbar, återkallbar, icke överförbar licens till (i) att komma åt och använda Webbplatsen och Applikationen enbart i samband med din användning av Tjänsterna, och (ii) komma åt och använda allt innehåll, all information och allt relaterat material som kan göras tillgängligt genom Tjänsterna.

DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

Användarkonton

För att få använda alla tillgängliga tjänster (inklusive att skapa en Profil, kontakta Guider eller boka en Guidning) måste du skapa ett salver.se-konto, antingen genom direkt registrering via Webbplatsen eller Applikationen eller genom användning av en annan registreringsfunktion som tillhandahålls av Salver AB. Vid skapande av ett användarkonto är du skyldigt att tillhandahålla sådan sann, korrekt och fullständig personlig information (”Registreringsdata”) som begärs vid registrering med den registreringsfunktion som används (insamling och användning av personlig information regleras av vår Integritetspolicy). Du åtar dig att hålla din Registreringsdata korrekt och aktuell och därmed uppdatera dina registreringsuppgifter när det är nödvändigt.

Du är ansvarig för alla handlingar som sker medan du använder ditt salver.se-konto. Förvara ditt användarnamn och lösenord säkert och låt inte någon annan använda dem för att komma åt Tjänsterna. Salver AB ansvarar inte för någon förlust som uppstår till följd av obehörig användning av ditt användarnamn och lösenord, vare sig det sker med eller utan din vetskap.

Åldersbegränsningar

Webbplatsen, Applikationen och Tjänsterna är endast avsedda för personer som är 18 år eller äldre. All åtkomst till eller användning av Webbplatsen, Applikationen eller Tjänsterna av någon under 18 år är uttryckligen förbjuden. Genom att komma åt eller använda Webbplatsen, Applikationen eller Tjänsterna garanterar du att du är 18 år eller äldre.

Krav för Besökare, Guider, Guideprofiler och Guidningar

Om du är en Besökare förstår du och godkänner att en Guide inte är en person som tillhandahåller professionell Guidning. En Guide är inte alltid licensierad och/eller i övrigt kvalificerad att hålla i en Guidning. Han eller hon är en person som har tillgång till Källmaterial om vissa ämnen och vill dela det med besökarna så att de blir bekanta med ämnena ur en Forskares perspektiv.

En Guidning måste följa lokala och internationella lagar och regler. Guiden är ensam ansvarig för att en Guidning uppfyller alla juridiska krav för att ge turer i ett område, samt att anskaffa alla de tillstånd och behörigheter som krävs, inklusive tillstånd från Forskare att använda Källmaterial och/eller att inte använda sådant publicerat material utöver vad som är tillåtet enligt lag. I vissa fall och på vissa platser betyder det att en specifik licens måste anskaffas av Guiden från en tillämplig myndighet eller organ.

Guiden ansvarar för att informera Besökaren om samtliga regler och uppföranderegler som är tillämpliga i samband med en specifik Guidning.

Besökaren är skyldig att följa alla förordningar och uppföranderegler som anges av Guiden eller på annat sätt informeras av myndigheter eller organ på platsen för Guidningen (t.ex. informationsskyltar). Guiden har rätt att, om det bedöms nödvändigt, avvisa Besökare från den pågående Guidningen och/eller helt avbryta den pågående Guidningen om någon Besökare bryter mot regler eller uppföranderegler.

Som Guide kan du skapa en Profil där du kan visa upp de Guidningar du erbjuder samt sådan personlig information om ditt expertområde som du vill dela med av till. Profilen kommer att göras tillgänglig för allmänheten via Tjänsterna och Besökare kommer att kunna boka Guidningar via Webbplatsen, Applikationen och Tjänsterna som baserat på de uppgifter som lämnats i din Profil.

Besökare kommer också att kunna ge feedback om din Guidning och betygsätta dig som Guide. Vi övervakar all feedback som lämnats av Besökare innan vi publicerar några recensioner på din Profil, men vi kan inte hållas ansvariga för nedsättande eller negativ feedback från Besökare.

Om du är en Guide, garanterar du att din Profil och dina Guidningar (i) inte bryter mot sådana avtal du har ingått med tredje part, (ii) kommer att uppfylla alla tillämpliga lagar, skattekrav och regler och bestämmelser som kan gälla och (iii) inte kommer att strida mot tredje parts rättigheter.

Guidningar kan tillhandahållas av en fysisk person eller en juridisk person, dock krävs det att en Guidning levereras av den enskilde Guide som vid bokningstillfället bekräftat att tillhandahålla Guidningen.

Användarinteraktion och uppförande

Du är ensam ansvarig för dina interaktioner med andra Användare, både online och personligen. Salver AB åtar sig inga förpliktelser eller ansvar för förlust eller skada som uppstår till följd av interaktion med andra Användare av Tjänsterna. Du samtycker till att vidta rimliga försiktighetsåtgärder i alla interaktioner med andra Användare och genomföra all nödvändig utredning innan du träffar en annan Användare. Salver AB är inte skyldigt att engagera sig i tvister mellan Användare, men kan göra det efter eget gottfinnande.

För kommunikation om Guidningar erbjuds alla Användare en privat meddelandefunktion. Sådan funktion måste användas på ett professionellt, artigt sätt och endast i relation till Guidningar. Vi förbehåller oss rätten att övervaka och stänga av användarkonton som vi misstänker missbrukar den privata meddelandefunktionen.

Det är inte tillåtet att dela dina kontaktuppgifter, till exempel telefonnummer, e-postadress, länkar till andra webbplatser och sociala nätverk m.fl. innan en bokning har bekräftats och betalats. Kommunikation före bokning är endast till för att diskutera detaljer gällande Guidningar. Kontaktuppgifter för båda parter kommer automatiskt lämnas ut efter att bokning bekräftas via Salver.se:s betalningssystem. Användare som inte använder sig av Salver.se-plattformen för betalning, isolerar sig från Salver.se:s säkra betalningar, kundsupport i händelse av tvist, återbetalningspolicyer och det tillförlitliga anseende som följer av genom vårt betygssystem. Eventuella försök att utbyta kontakter innan du bokar eller försök att genomföra betalningar utanför Webbplatsen kan vara en anledning till att begränsa dig från att använda våra tjänster. Vid behov kan din interna kommunikation på Salver.se granskas av Salver AB:s personal. Detta för att ge dig ett bättre stöd om det uppstår en konflikt som kräver upptrappning mellan dig och en annan Användare.

Du samtycker till att inte använda Tjänsterna för att (i) publicera eller överföra något material som inkräktar eller kan riskera att inkräkta på andras immateriella rättigheter, trakasserar, hotar, är falska, är vilseledande, är skadliga, inkräktar på annans privatliv eller avslöjar annans privata information, är obscen, är pornografisk, är kränkande, är diskriminerande, är olaglig eller något material som kan utgöra eller uppmuntra beteende som skulle betraktas som ett brott, kränka någon parts rättigheter eller på annat sätt kan leda till civilrättsligt ansvar eller brott mot relevanta lagar i din lokala jurisdiktion, (ii) sälja, marknadsföra eller marknadsföra någon annan produkt eller tjänst än Guidning, (iii) marknadsföra sexuella tjänster, (iv) marknadsföra eller marknadsföra olagliga produkter eller tjänster och (v) att främja religiösa, politiska eller etniska organisationer eller övertygelser.

När du använder Webbplatsen, Applikationen och våra tjänster ska du inte (i) skicka eller lagra material som innehåller mjukvaruvirus, maskar, trojanska hästar eller annan skadlig datorkod, filer, skript, agenter eller program, (ii) påverka eller störa integriteten eller prestationen för Webbplatsen eller Applikationen eller de data som finns i den, våra servrar eller nätverk, (iii) försöka få obehörig åtkomst till Webbplatsen eller Applikationen eller dess tillhörande system eller nätverk eller till något annat datorsystem eller webbplats, eller (iv) vidta sådana åtgärder som medför en orimligt eller oproportionerligt stor belastning på vårt system.

Användarinnehåll

Du är ensam ansvarig för allt Användarinnehåll som du laddar upp, publicerar, delar eller visar upp eller mailar eller på annat sätt använder via Tjänsterna.

Allt Användarinnehåll som du skickar in på Webbplatsen eller Applikationen eller via Tjänsterna kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och icke-exklusivt. Du ger Salver AB en icke-exklusiv, oåterkallelig, över hela världen, överförbar, royaltyfri, evig rätt att använda ditt Användarinnehåll på något sätt eller genom media som nu eller senare utvecklats, med rätt att underlicensiera, att använda, kopiera, ändra, skapa derivatverk av, distribuera, visa offentligt, offentligt utföra och på annat sätt utnyttja på något sätt i alla format och distributionskanaler.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst övervaka allt Användarinnehåll som laddas upp till Webbplatsen eller Applikationen. Vi kan besluta, utan att meddela dig, att ta bort, redigera eller radera allt Användarinnehåll i fall där vi egenhändigt bedömer att sådant Användarinnehåll antingen är falskt eller strider med dessa Villkor. Om Salver AB väljer att övervaka något Användarinnehåll tar vi inget ansvar för, eller är skyldiga att övervaka eller ta bort, sådant Användarinnehåll.

Uppsägning

Du samtycker till att Salver AB, efter eget gottfinnande, kan stänga av eller säga upp ditt användarkonto (eller någon del därav) eller hindra dig att använda Tjänsterna och ta bort och kassera allt innehåll inom Tjänsten, av någon anledning eller ingen anledning. Eventuella misstänkta bedrägliga, missbrukande eller olagliga aktiviteter som kan vara skäl för att säga upp din användning av Tjänsterna kan hänvisas till lämpliga brottsbekämpande myndigheter.

I händelse av brott mot lag som begås under betalningen avseende tjänster på Webbplatsen kommer Användaren omedelbart att begränsas från att använda Webbplatsen och all relevant användbar information om Användarens personliga identifieringsinformation kommer delas med rättsväsendet i en gemensam undersökning.

Bokningar

Kontaktperson och avtalsspartner för Besökaren i samband med serviceavtalet och dess betalning är respektive Guide. Salver AB är inte part i något avtal mellan Guiden och Besökaren i samband med Guidningar.

Om du är Besökare och vill boka en Guidning kan du göra det antingen via Webbplatsen eller Applikationen. Om information som tillhandahålls i en Profil för en viss Guide inte är tillräcklig för att du avgöra om du vill ta del av denna Guidning eller om du har några speciella förfrågningar rörande Guidningen, kommer du att kunna diskutera detta med Guiden via en privat meddelandefunktion.

En Besökare kan boka en Guidning för en grupp människor. Dessa Användarvillkor samt Integritetspolicyn gäller för varje enskild individ av en sådan grupp, men varje individ behöver inte vara en Användare av Webbplatsen/Applikationen/Tjänsterna.

En Besökare som bokar en Guidning för en grupp människor åtar sig att:

·    informera varje person om innehållet i dessa Användarvillkor samt Integritetspolicyn,

·    ta fullt ansvar för att varje person i en grupp följer reglerna och uppförandereglerna, vilka informerats av Guiden och/eller relevant myndighet eller organ i samband med en specifik Guidning,

·    ta det fulla ansvaret för att betala Guidningsavgiften för hela gruppen människor ,

·    ge Guiden nödvändig sann och fullständig personlig information för varje enskild person i gruppen.

Om du är en Guide och en bokning begärs för din Guidning via Webbplatsen eller Applikationen, måste du antingen bekräfta eller avvisa bokningen före dagen då bokningen begärs. Annars kommer bokningsförfrågan att annulleras automatiskt.

Som standard kan en bokning avbokas av antingen Guiden eller Besökaren via Webbplatsen, Applikationen eller tjänster fram till 24 timmar innan Guidningen börjar. Varje guidning kan dock ha specifika avbokningsregler – dessa framgår under bokningstillfället.

Betalningar

Det serviceavtal som ingås med Guiden ska gälla för de avgifter som Besökaren ska betala för Guidens tjänster.

Salver AB tillåts att samla in de fakturerade beloppen i Guidens namn och å Guidens vägnar. Salver AB förbehåller sig rätten att använda kreditkortsbolag eller banker inom eller utanför EU för att behandla dina transaktioner. Om anspråk måste betalas av Användaren i en annan valuta än dess nationella valuta (fordringar för betalning i utländsk valuta) kan Salver AB kräva betalning i Användarens nationella valuta och fordran i utländsk valuta kan konverteras baserat på den aktuella växelkursen vid avtalets slut. Salver AB kan debitera Användaren en lämplig konverteringsavgift för detta. Innan du köper någon tjänst, vänligen kontakta din bank eller kreditkortsutgivare för mer information om dess policy angående utländska transaktionsavgifter.

För att använda betalningsfunktionerna på Salver.se måste Besökaren registrera ett Användarkonto. Besökaren måste ange korrekt betalningsinformation och uppdatera informationen omedelbart vid ändringar.

Betalningar får endast göras med betalningsmetoder som anges av Salver AB. Användaren kommer att meddelas om de betalningsmetoder som är tillåtna för respektive tjänst under orderprocessen.

I och med godkännandet av betalningen samtycker Besökaren till att hans/hennes betalningsinformation används för att samla in betalningar av borgenären. Salver AB förbehåller sig rätten att kontrollera Användarens kreditvärdighet.

Kontaktperson och avtalspartner för Besökaren i samband med serviceavtalet och dess betalning är respektive Guide. Besökaren kan bara kräva återbetalning av en betalning till respektive Guide. En återbetalning som beviljas av Guiden kan också behandlas av Guiden via Salver AB. För att förenkla processen för Användare, rekommenderas kommunikation via Webbplatsen, Applikationen eller Tjänsterna.

Prissättning

En Guide bestämmer individuellt avgiften för en Guidning. Alternativt kan en Guide också välja att tillhandahålla gratis turer.

Innan Guidningsavgiften bestäms måste Guiden beakta och utvärdera samtliga avgifter och eventuella lokala skatter som behöver betalas för att kunna genomföra Guidningen. Guidningsavgiften måste innefatta alla sådana avgifter och skatter som Guiden fastställer att han/hon behöver samla in. Den Guidningsavgift som anges i Webbplatsen eller Applikationen för en Guidning inkluderar alla avgifter och skatter och är den enda och totala avgift Besökaren måste erlägga.

Som Guide förstår du och håller med om att det belopp som betalats för Guidning kommer att betraktas som din personliga inkomst och skatter kommer att redovisas för hela beloppet.

Avgiften för att nyttja Salver kan komma att ändras och Guiden förbinder sig att läsa det aktuella beloppet som anges i Webbplatsen eller Applikationen. Detta kan även inkludera guidade turer som tillhandahålls gratis.

Ansvarsbegränsning

Vi friskriver oss allt ansvar gentemot dig för tillhandahållandet av de tjänster vi tillhandahåller dig, så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag. Om vi finnes ansvariga för din förlust eller skada är detta ansvar begränsat till beloppet för den avgift som erlagts oss gällande den tjänst för vilken fordran har uppstått. Vi kan inte acceptera något ansvar för någon förlust, skada eller kostnad, inklusive direkt eller indirekt förlust, såsom förlorad inkomst, oavsett hur denna har uppstått.

Vi accepterar inte ansvar för indirekt förlust, följdförlust, förlust av data, förlust av inkomst eller vinst, förlust eller skada på goodwill, förlust eller skada på egendom och/eller förlust från fordringar från tredje part som uppstår genom användning av Webbplatsen, Applikationen och Tjänsterna eller för alla andra tjänster vi kan tillhandahålla dig.

Din användning av Webbplatsen, Applikationen och Tjänsterna är utan försäkran eller garanti och sker helt och hållet på egen risk.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar, fel, felaktigheter eller utelämnanden eller förlust av överförd information, virus eller skadlig programvara som överförs till dig eller ditt datorsystem via Webbplatsen och Applikationen.

Salver AB ansvarar inte för brister i utförandet av tjänsten och personliga eller materiella skador som uppstått på grund av en Användare i samband med den tillhandahållna tjänsten, angående de tjänster som tillhandahålls.

Ersättning

Du samtycker till att ersätta, försvara och skydda oss från och mot alla fordringar, förluster, skulder, utgifter, skador och kostnader, inklusive, utan begränsning, ombudskostnader, som uppstår på grund av eller på något sätt är hänförbart till ditt Användarinnehåll, din användning av Tjänsterna och ditt uppförande i samband med Tjänsterna eller med andra Användare av Tjänsterna, eller någon överträdelse av dessa villkor, lagar eller rättigheter för tredje part.

Ändring av tjänsterna

Salver AB förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, Tjänsterna eller någon del därav med eller utan föregående meddelande. Du samtycker till att Salver AB inte kommer att vara ansvarig gentemot dig eller till någon tredje part för några ändringar, avstängning eller upphörande av Tjänsterna.

Diverse

Dessa villkor utgör en komplett och exklusiva överenskommelse och avtal mellan Salver AB och dig angående Webbplatsen, Applikationen och Tjänsterna.

Salver AB kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till någon part när som helst utan att meddela dig.

Salver AB kan använda underleverantörer för att utföra Tjänsterna. Sådana underleverantörer ska följa dessa villkor.

Användningen av Tjänsterna innebär inte att Användaren och Salver AB ingått avtal om joint venture, partnerskap, anställning eller liknande affärsmässig relation.

Salver AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Salver AB kommer att informera dig om alla ändringar eller ändringar av dessa villkor via e-post, på Webbplatsen eller Applikationen, via Tjänsterna eller på andra sätt som Salver AB anser vara lämpligt och adekvat. Vi kommer också att ange högst upp på denna sida när Villkoren senast reviderades. Genom att fortsätta att besöka eller använda Webbplatsen, Applikationen eller Tjänsterna efter att vi har publicerat en modifiering på Webbplatsen eller via Applikationen eller har gett dig ett meddelande om en ändring, indikerar du att du samtycker till att vara bunden av de modifierade Villkoren.

Salver AB:s underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor utgör inte ett avstående för Salver AB att i framtiden tillämpa denna rättighet eller bestämmelse.

Tjänsterna levereras till dig enligt och i enlighet med svensk lag. Alla tvister mellan dig och Salver AB sker i alla avseenden enligt svensk lag.

Alla meddelanden eller annan kommunikation som behövs eller krävs enligt dessa Villkor, inklusive de som rör ändringar av dessa villkor, kommer att vara skriftliga och ges av Salver AB (i) via e-post enligt den Registreringsdata du anger, eller (ii) genom meddelande på Webbplatsen eller Applikationen. För meddelanden som skickas via e-post, kommer mottagningsdatumet att anses vara det datum då ett sådant meddelande skickats.

Operatörskostnader

Då tjänsten tillåter länkning till telefonnummer kan eventuella operatörskostnader tillkomma. Salver AB frånsäger sig allt ansvar som detta kan medföra.