Version: 0.6

Last updated: 2021-11-19

INTEGRITETSPOLICY

Webbplatsen Salver.se och Applikationen drivs av Salver AB, organisationsnummer 559161–6254, med adress på Ljungagränd 1A, 592 30 Vadstena, Sverige, momsregistreringsnummer SE559161625401.

De termer som definieras i våra Användarvillkor har samma betydelse i denna Integritetspolicy.

Vi tar din integritet och skydd av personuppgifter på mycket stort allvar. I denna Integritetspolicy framför vi vår standard för dataskydd och beskriver hur vi behandlar din information genom insamling, användning, underhåll och utlämning av oss.

Syftet med denna Integritetspolicy är att tillhandahålla tillräckliga och konsekventa skyddsåtgärder för hantering av personuppgifter inom Salver AB i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”GDPR-förordningen”) och annan tillämplig lag.

Genom att använda Webbplatsen, Applikationen och Tjänsterna samtycker du till denna Integritetspolicy och alla revideringar därav. Om du inte samtycker, använd inte Webbplatsen, Applikationen eller Tjänsterna.

Åldersbegränsningar

Du måste vara 18 år eller äldre för att ange och registrera dig som Användaren på Webbplatsen eller Applikationen. Barn under 18 år är förbjudna att använda Webbplatsen, Applikationen eller Tjänsterna. Vi samlar inte medvetet in personlig information från personer under 18 år. Om vi ​​blir medvetna om att en person under 18 år har försett oss med sin personliga information kommer vi att ta bort sådan information från våra filsystem.

Information vi samlar in

Vi samlar in personlig information (dvs. personuppgifter) när du:

·         Besöker Webbplatsen och/eller laddar ner Applikationen

·         Skapar eller uppdaterar ditt Användarkonto och/eller Profil

·         Prenumererar på våra olika aviseringstjänster (t.ex. nyhetsbrev och kampanjutskick).

·         Bokar Guidningar

·         Gör andra aktiviteter kopplade till Webbplatsen, Applikationen eller Tjänsterna

Vi behandlar följande personuppgifter som du tillhandahåller i ditt Användarkonto och din Profil:

·         Namn

·         Plats

·         Profilbilder

·         E-postadress

·         Telefonnummer

·         Vilka språk du talar

·         Din intressen, hobbys, ditt yrke

·         Den återkoppling du ger på innehåll i Applikationen, Webbsida eller tjänsten

·         Kontaktinformation för notiser och meddelanden

·         Faktura- och betalningsrelaterad information

·         Bankinformation såsom kontonummer för ut- och återbetalning av medel

Din inlämning av personuppgifter till Webbplatsen och Applikationen betraktas som ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter för ett eller flera syften som anges i denna Integritetspolicy.

Vi lagrar dina personuppgifter under hela användningen av Webbplatsen, Applikationen och Tjänsterna såväl som under den lagstadgade begränsade tidsperioden därefter, om det krävs enligt tillämplig lag.

Du har rätt att bli glömd. När du väljer att stänga ned ditt konto kommer vi att ta bort alla dina personuppgifter, utom sådana uppgifter som är relaterade till betalningar och andra i övrigt lagstadgade krav, 30 dagar efter att kontot har stängts ned. När det gäller direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter att lagras tills medgivandet för direktmarknadsföring återkallats av dig.

Personuppgifter som du lämnar in och lagrar på Webbplatsen och Applikationen kommer att vara tillgängliga för dig att korrigera. Du har rätt att ändra dina felaktiga personuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att använda din IP-adress för att fastställa och dela din plats offentligt på Webbplatsen eller Applikationen.

Om du skickar oss personlig korrespondens, till exempel e-post eller brev, eller om andra Användare eller tredje parter skickar oss korrespondens om dina aktiviteter eller inlägg på Webbplatsen eller Applikationen, har vi rätt att samla in sådan information i en fil som endast kan kommas åt av vår auktoriserade personal eller representanter. Vi kan också samla in och publicera kommentarerna om dig från andra Användare. Sådana kommentarer kommer att vara offentligt tillgängliga.

Det kan finnas en funktion på Webbplatsen eller Applikationen, under vilken du kan välja att använda vår tipstjänst för att berätta för en eller flera vänner om oss. I sådant fall kommer vi att be dig om din väns namn och e-postadress och skicka din vän en inbjudan att besöka Webbplatsen eller Applikationen. Vi behåller denna information med det enda syftet att skicka e-post och hålla koll på statusen i tipsningen. Din vän eller dina vänner kan kontakta oss för att begära att vi tar bort deras e-postadress från vårt filsystem. Innan du skickar in dina vänners personliga uppgifter till oss måste du ha hans eller hennes samtycke.

Webbplatsen och Applikationen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Du ska vara medveten om att vi inte ansvarar för sekretessvillkor och behandling av personuppgifter på sådana andra webbplatser. Vi uppmuntrar våra Användare att vara uppmärksamma på när de lämnar vår Webbplats eller Applikation och att läsa Integritetspolicyn för varje webbplats som samlar in personuppgifter.

Vi samlar inte in någon annan personlig information om dig från andra källor. Om du tror att vi kan inneha mer av din personliga information än du har angett kan du kontakta vårt supportteam via e-postadressen: support@salver.se för och begära att vi delger dig alla dina personuppgifter som vi har, och/eller begära att dessa ska raderas. I sådant fall måste du styrka din identitet.

Principer för behandling av personliga data

Vi respekterar alla våra Användares integritetsrättigheter och intressen. Vi kommer att följa följande principer när vi behandlar personuppgifter:

·           Personuppgifter behandlas enligt lag, rättvist och på ett öppet sätt i förhållande till individen.

·           Personuppgifter samlas in för specificerade, uttryckliga och legitima syften och behandlas inte vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

·           Personuppgifterna kommer att vara korrekta och vid behov hållas uppdaterade; alla rimliga åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga med avseende på de syften för vilka de behandlas, raderas eller korrigeras utan dröjsmål.

·           Personuppgifter kommer att förvaras på ett sätt som inte tillåter identifiering av individer under längre tid än nödvändigt för de syften för vilka personuppgifterna behandlas.

·           Personuppgifter behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, med lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

Dina rättigheter

Du kan ställa frågor gällande dina personuppgifter som är lagrade eller behandlade av oss. Begäran av tillgång till sådan information kan göras när som helst genom att kontakta oss via e-postadressen: gdpr@salver.se 

Om någon personlig information är felaktig eller ofullständig, kan du begära att uppgifterna korrigeras. Det är ditt ansvar att ge oss exakta personuppgifter om dig själv och att uppdatera dem i enlighet därmed.

Om du visar att det syfte för vilket dina uppgifter behandlas inte längre är lagenligt eller lämpligt kommer data att raderas, om inte tillämplig lag kräver något annat.

Om hanteringen av dina personuppgifter i ett visst syfte beror på ditt samtycke, har du rätten att återkalla ditt samtycke för sådan behandling när som helst och vi kommer att stoppa behandlingen av dina personuppgifter för sådant ändamål omedelbart. Du har rätt att begära och få de personuppgifter som behandlats av oss i ett datorläsbart format.

Vi svarar kostnadsfritt på Användares förfrågningar angående deras behandling av personuppgifter utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad. Skulle vi bestämma att inte lämna ut sådana uppgifter redovisar vi våra skäl till sådant beslut.

Om du har några frågeställningar eller klagomål angående din behandling av personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-postadressen: gdpr@salver.se. 

Vid misslyckande med att lösa en fråga om dataskydd hos oss har du rätt att lämna in klagomålet till Datainspektionen () som ansvarar för övervakningen och kontrollen av personuppgifts- och dataskyddslagar.

Användning av insamlad information

Vi använder informationen vi samlar in för att försöka ge en säker, effektiv och anpassad upplevelse. Huvudsyftet med användning av insamlad information är att tillhandahålla vår Webbplats, Applikation och Tjänster samt dess funktioner till dig, att mäta och förbättra dem och att ge dig kundsupport.

Vi använder insamlad information internt för att förbättra våra marknadsföringsinsatser, analysera användningen av Webbplatsen, Applikationen och Tjänsterna, förbättra vårt innehåll och produkterbjudanden och anpassa innehållet på Webbplatsen och Applikationens och dess layout. Detta gör att vi kan förbättra Webbplatsen, Applikationen och Tjänsterna och bättre skräddarsy din upplevelse vid användningen av dessa.

Vi kan komma att använda din e-postadress eller telefonnummer för att skicka periodiska nyhetsuppdateringar, meddelanden, marknadsföringsinformation och annan information, som i vissa fall är anpassad för dina intressen, såsom banners och marknadsföring, etc. Vi kommer att se till att du enkelt kan välja att inte längre ta emot sådan marknadskommunikation. Du kan välja att avsluta prenumerationen när som helst genom att använda anvisningarna i varje vårt e-postmeddelande, personliga konto eller genom att kontakta oss via e-post support@salver.se. 

Vi kan använda insamlad information för att lösa tvister, felsöka problem och verkställa alla avtal, policyer och regler som reglerar användningen av Webbplatsen, Applikationen och Tjänsterna.

Utlämnande av insamlad information

Vi säljer inte och hyr inte ut någon av dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt tillstånd. Vi skickar dock insamlade data till våra betrodda tjänsteleverantörer (t.ex. kreditkortsbehandlingsföretag, faktureringstjänster, IT-tjänster) i sådan mån det är rimligt och nödvändigt för att tillhandahålla våra Tjänster, samt att uppgifter som uppges vid bokning delas med den arrangör du bokar biljetter hos.

Vi lämnar ut aggregerad data till annonsörer och för andra marknadsförings- och marknadsföringsändamål, men i dessa situationer lämnar vi inte ut information i någon form som kan användas för att identifiera dig personligen och inte heller lösenord för ditt konto, kreditkortsnummer och bankkontonummer.

Vi kan komma att lämna ut sådana personuppgifter som begärs genom obligatoriska (enligt lag tvingande) förfrågningar från offentliga organ eller tredje part med syfte att följa ett domstolsbeslut, föreläggande och beslut om husrannsakan.

Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att lämna ut din personliga information när vi har en god tro att utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, för att skydda dina viktiga intressen eller för att upprätthålla våra avtal, policyer och regler som reglerar din användning av Webbplatsen, Applikationen och Tjänsterna, eller för att frivilligt samarbeta med utredningar om brottsbekämpning.

Dessutom får överföring av personuppgifter endast ske om tillämpliga lagenliga krav är uppfyllda och så länge den mottagande enheten säkerställer att reglerna för GDPR efterlevs för överföringen och eventuell efterföljande behandling. All överföring av personuppgifter till mottagare av data i tredjeländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz eller till internationella organisationer kommer att göras strikt i enlighet med gällande GDPR-krav och kommer att baseras antingen på standardkontraktsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen eller andra behöriga organ eller på andra överenskommelser/arrangemang/tillstånd som tillåter sådan överföring.

Om ägarskapet till Salver AB, helt eller till betydande del, förändras kan vi överföra dina personuppgifter till den nya ägaren så att Tjänsterna kan fortsätta fungera. I ett sådant fall kommer hanteringen av dina personuppgifter fortsatt att ske enligt de löften som lämnats i denna Integritetspolicy.

Nedan finns en lista över partners som vi delar dina data till, eller som via vår webbplats samlar in data.

  • Google Maps
  • Stripe (https://stripe.com)
  • Swish (https://www.swish.nu/)
  • Tidio (https://tidio.com)
  • De arrangörer som du bokar biljetter av

 

Meddelanden, aviseringar och notiser

Om du vid förfrågan i Webbplatsen eller Applikationen eller själv genom dina Profilinställningar markerar tillämpliga rutor ger du oss rätten att skicka meddelanden som innehåller nya bokningsförfrågningar och meddelanden, information om resenärer som besöker din stad, information om erbjudanden du får från Guider under resan och/eller annan allmän information, uppdateringar och kampanjer från oss. Meddelandena kan, baserat på de val du gör, skickas via din mobiltelefon eller e-post. Du kan via dina Profilinställningar för e-postmeddelanden och mobiltelefonaviseringar hantera vilka aviseringar du får från oss. Där kan du kan också avregistrera specifika aviseringar genom att avmarkera tillämpliga rutor.

Din användning av andra användares information

Du får inte använda en annan Användares personuppgifter för kommersiella ändamål, direkt marknadsföring, skräppost, för att trakassera eller för att göra olaga hot. Vi förbehåller oss rätten att säga upp dem som missbrukar andra Användares data eller som på annat sätt bryter mot användaravtal, policyer eller regler för användning av Webbplatsen, Applikationen och Tjänsterna.

Cookies

Cookies är små delar av data som lagras av en Användares webbläsare på Användarens hårddisk under en tidsperiod. Cookies kan samla in information som en Användares åtkomst till en webbsida för att förenkla efterföljande interaktioner med den webbplatsen av samma användare, eller för att använda informationen för att effektivisera Användarens användning av relaterade webbplatser. Cookies gör det enklare för en Användare att förflytta sig mellan webbplatser och att genomföra transaktioner via Internet.

Vi använder cookies för att göra Webbplatsen och Applikationen enklare för dig att använda och för att göra vår annonsering bättre.

Webbplatsen och Applikationen använder också cookies för att lagra och ibland spåra information för att göra din online-upplevelse enklare och mer personlig.

De flesta större webbläsare är konfigurerade så att de från början accepterar cookies, men du kan ändra datorns preferenser för att ge dig en varning när en cookie laddas ner eller för att inaktivera tredje parts möjlighet att ladda ner en cookie till dig. Om du väljer att avvisa alla cookies kan det finnas områden på Webbplatsen och Applikationen som kanske inte fungerar korrekt.

Om du har frågor angående hur cookies används på Webbplatsen eller Applikationen, vänligen kontakta oss med e-post gdpr@salver.se 

Säkerhet

Vi gör vårt bästa för att implementera olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter du skriver in, skickar in eller öppnar på vår Webbplats eller Applikation. Vi har åtagit oss att vidta lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, olaglig behandling, oavsiktlig förlust eller skada och obehörig förstörelse. Men det finns ingen metod för överföring via internet, eller metod för elektronisk lagring, som är 100 % säker. Därför kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra Integritetspolicyn vid behov, till exempel för att följa förändringar i lagar, förordningar, rutiner inom Salver AB och förfaranden eller krav som ställs av offentliga organ.

Om vi beslutar att ändra denna Integritetspolicy kommer vi att uppdatera denna sida tillsammans med datum för ändringarna ovan. Vi uppmuntrar dig att ofta kontrollera Integritetspolicyn för uppdateringar. Du förstår och samtycker till att det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna Integritetspolicy för uppdateringar med syfte att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar. När som helst kan den aktuella versionen av Integritetspolicyn och Användarvillkoren hittas på Webbplatsen och Applikationen.

Integritetspolicyn är en integrerad del av Användarvillkoren och regleras av lagarna i Sverige och Europeiska unionen.

Vårt dataskyddsombud

Kontaktinformation angående dataskyddsombud: gdpr@salver.se